FIRAT TEKNİK HIRDAVAT MAK. VE KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK POLİTİKA

1.   KAPSAMI VE TANIMLAR

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veriler “Özel Nitelikli Kişisel Veri” olarak belirlenmiştir. Özel nitelikli kişisel verilerin kapsamına kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri girmektedir.

 

İşbu politika kapsamında;

(I) “FIRAT TEKNİK HIRDAVAT ” FIRAT TEKNİK HIRDAVAT MAK. VE KİM .SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ’yi

(II) “Veri Sahibi” kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

(III) “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişiyi,

(IV) “Kurul” Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

(V) “Çalışan” FIRAT TEKNİK HIRDAVAT personelini ifade eder.

 

2.   ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

FIRAT TEKNİK HIRDAVAT, ilgili kişilerin hassas verilerini içeren Özel Nitelikli Kişisel Veriler’in hukuka uygun olarak işlenmesini son derece önemsemektedir ve bu verilerin korunması için azami gayreti göstermektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler, FIRAT TEKNİK HIRDAVAT tarafından, Kanun’a uygun bir şekilde, Kurulca belirlenecek yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

 

 • Veri Sahibi’nin açık rızası var ise veya
 • Veri Sahibi’nin açık rızası yok ise;  Veri Sahibi’nin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler,  kanunlarda öngörülen hallerde; Veri Sahibi’nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak (i) kamu sağlığının korunması, (ii) koruyucu hekimlik, (iii) tıbbi teşhis, (iv) tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, (v) sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

 

3.   ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÖNLEMLER

 

FIRAT TEKNİK HIRDAVAT, Kanun’un 6. maddesinde yer alan, Özel Nitelikli Kişisel Veriler’in işlenmesinde, Kurul’un 31.01.2018 tarihli ve 2018/10 No.lu kararı uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen önlemleri almaktadır:

 

 • Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir işbu Politika belirlenmiştir.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler’in işlenmesi süreçlerinde yer alan Çalışanlar’a yönelik,
 • Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile Özel Nitelikli Kişisel Veri güvenliği konularında düzenli olarak eğitimler verilmektedir,

(ii) Gizlilik sözleşmeleri yapılmaktadır,

(iii) Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların yetki kapsamları ve süreleri net olarak tanımlanmaktadır,

(iv) Periyodik olarak yetki kontrolleri gerçekleştirilmektedir,

(v) Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan Çalışanlar’ın bu alandaki yetkileri derhal kaldırılmaktadır. Bu kapsamda, Veri Sorumlusu tarafından bunlara tahsis edilen envanter iade alınmaktadır.

 

 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler’in işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar elektronik ortamda tutulmamaktadır,
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler’in işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar fiziksel ortam ise;

(i) Özel Nitelikli Kişisel Veriler’in bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemleri (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alınmaktadır,

(ii) Bu ortamların fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir.

 

 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler aktarılacaksa;

(i) Kişisel Verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılmaktadır,

(ii) Taşınabilir Bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenmekte ve kriptografik anahtar farklı ortamda tutulmaktadır,

(iii) Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımı gerçekleştirilmektedir,

(iv) Kişisel Veriler’in kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınmakta ve evrak “Gizli ” formatta gönderilmektedir.

 • Yukarıda belirtilen önlemlerin yanı sıra Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sitesinde yayımlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde belirtilen uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirler de dikkate alınmaktadır.

4.   ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

FIRAT TEKNİK HIRDAVAT, hukuka uygun olarak elde etmiş olduğu Özel Nitelikli Kişisel Verileri, veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, Veri Sahibi’nin Özel Nitelikli Kişisel Verileri’ni üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Bu doğrultuda FIRAT TEKNİK HIRDAVAT, Özel Nitelikli Kişisel Verileri aşağıda belirtilen şartlardan birinin varlığı halinde üçüncü kişilere aktarabilecektir.

 • Veri Sahibi’nin açık rızası var ise,
 • Veri Sahibi’nin açık rızası yok ise; Veri Sahibi’nin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde, Veri Sahibi’nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak (i) kamu sağlığının korunması, (ii) koruyucu hekimlik, (iii) tıbbi teşhis, (iv) tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, (v) sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmekte ve aktarımı yapılmaktadır.

5.   ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

FIRAT TEKNİK HIRDAVATişlediği özel nitelikli kişisel verileri yurtdışına aktarmamaktadır.

6.   POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Politika, FIRAT TEKNİK HIRDAVAT tarafından usulüne uygun olarak imzalanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir.

GENİŞ ÜRÜN ÇEŞİTLERİMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ.

SİZLERE ÖZEL HİZMET VE FİYATLARIMIZDAN FAYDALANMAK İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.